SİSTEM BELGELENDİRME

Acrux Tech başarılı mühendisleriyle hizmetlerini taçlandırıyor !

1-ISO 9001 Kalİte YÖnetİm Sİstemİ

2-ISO 14001 Çevre Yönetİm Sİstemİ

3- ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

4-ISO/IEC 27001 Bİlgİ Güvenlİğİ Yönetİm Sİstemİ

 • 1-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar: ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır.
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.
 • ISO 9001 Standardı büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.
 • Neden ISO 9001:2015
 • a) Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • b) Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.
 • c) Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • d) Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
 • e) Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
 • f) Ürün kalitesinin sürekliliğini sağlar.
 • g) Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.
 • h) Kuruluşun iç iletişimini arttırır.
 • i )Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
 • j) Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
 • k) Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar.
 • l) Rekabet gücünü arttırır.
 • 2-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı'dır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur.
 • Neden ISO 14001
 • a) Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumun arttırılması sağlar.
 • b) Çevresel etkilerin farkında olunmasını sağlar.
 • c) Çevresel etkilerin değerlendirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar.
 • d) Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını sağlar.
 • e) Çevresel performansın arttırılmasını (çevresel etkilerin azaltılmasını) sağlar.
 • f) Ham maddelerin, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlar.
 • g) İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması sağlar.
 • h) Çalışanların bilinçlenmesini sağlar ve motivasyonunu arttırır.
 • i) Acil durumlara (kaza, deprem, yangın, sel vb.) karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
 • j) Kuruluşun imajının artmasını sağlar.
 • k) Tüm dünyaca kullanılan ortak bir dil olduğundan uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’nın Temel Özellikleri:
 • Geneldir, tüm dünyada geçerlidir.
 • Sürdürülebilir iyileşmeyi destekler.
 • Mevcut yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 45001) ile uyumludur.
 • Performans kriterlerinin tanımlanmasını sağlar.
 • Gönüllülük esası ile kurulur.
 • Uygulandığı kuruluşlara değer katar.
 • Dünya çapında her türlü kuruluşa uygulanabilir.
 • Hissedarlar, toplum ve diğer ilgili taraflarla iletişim sağlar.
 • Esnek uygulamaları içerir.
 • 3- ISO 50001 - ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir
 • a) Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
 • b) Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
 • c) Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
 • d) Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
 • e) Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
 • f) İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.
 • g) Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
 • h) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
 • i) Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.

 • TS EN ISO 50001 2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı, tüm kuruluşlar için uygundur. Kuruluşun büyüklüğü, sektörü ve coğrafi konumu önemli değildir. Ancak enerji ile doğrudan ilgili bir sektörde iş yapıyor iseniz ve sera gazı emisyonu konusunda uymanız gereken bazı yükümlülükler var ise bu standartla yakından ilgilisiniz.

 • TS EN ISO 50001 Sisteminin Kurulumu İçin Gereklilikler
 • a) Kuruluşun ihtiyaçlarının saptanması.
 • b) Enerji politikasının kurulması ve enerji hedeflerinin belirlenmesi.
 • c) Başlangıç için enerji ile ilgili konuların gözden geçirilmesi.
 • d) Gerekli süreçlerin ve sorumlulukların belirlenmesi.
 • e) Enerji hedeflerini doğrudan ilgilendiren kaynakların belirtilmesi.
 • f) Enerjiyi gözlemleyebilecek ve analiz edebilecek metotların kurulması.
 • g) Verimli enerji ve enerji performansı göstergelerinin tanımlanması.
 • h) Operasyonel kontrol için etkili araçların kurulması.
 • i) Verimli enerji kullanımı gelişiminin sürekli incelenmesi ve gözden geçirilmesi.
 • Faydaları
 • a) Üst yönetimin katılımını sağlar.
 • b) Kuruluşun kendisine özel enerji yönetimi sistemi olmasını sağlar.
 • c) Tasarruf sağlayacak unsurlara odaklanmayı sağlanır.
 • d) Daha etkin süreç haritalarının oluşmasını sağlar.
 • e) Uygulamada tutarlılık sağlar.
 • f) Çalışanların eğitimli, yetkin ve sorumluluklarının farkında olmalarını sağlar.
 • g) Enerji tüketiminde sapmalara sebep olan durumların ortaya çıkmasını sağlar.
 • h) Risklerinin asgariye indirilmesini sağlar.
 • i) Enerji tüketimini tahmin edilebilir hale getirir.
 • j) Karar vermeyi kolaylaştıracak kesin bilgilerin elde edilmesini sağlar.
 • k) Geliştirmeye açık alanlar ve zayıf yönlerin belirlenmesini ve faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.
 • l) Sürekli iyileştirmeye dair odaklanma sağlar.
 • 4-ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

 • ISO 27001 Neden Gereklidir

 • Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra BGYS gibi bir takım önlem ve denetimlerin sağlanması gerektiği konusu tüm dünyada kabul edilmiş bir yaklaşımdır. BGYS çerçevesinde oluşturulacak güvenlik politikalarına üst yönetim ve tüm çalışanların destek vermesi ve şekilde uygulaması gerekmektedir. Ayrıca işbirliğinde bulunulan tüm kişi ve kuruluşların da bu politikalara uygun davranması güvenliği artırıcı bir faktördür.
 • Tehditler
 • Bir bilgi varlığına kısmen ya da tamamen zarar vermek için yapılan girişimlere tehdit denir. Üç tip tehdit vardır. Bunlar; doğal tehditler, kasıtsız tehditler, kasıtlı tehditler.

 • a) Kötü niyetli yazılımlar (virüsler, kurtlar, Truva atları).
 • b) Hırsızlık.
 • c) Kullanıcı kimliğinin maskelenmesi.
 • d )Mesajların yanlış yönlendirilmesi.
 • e) İletişim hatlarına / kablolarına zarar verilmesi.
 • f) Saklama ortamının tahrip edilmesi.
 • g) Dinleme (tele-kulak)
 • h) Deprem, yangın, sel, yıldırım, sıcaklık ve nemdeki anormal değişiklikler
 • i) Yazılımın yasadışı biçimde kullanımı.
 • j) Ağ şebekesinin yetki dışı kullanımı.
 • k) Bilerek zarar verme.
 • k) Yazılım arızası.
 • ISO/IEC 27001; tehditlerin tespit edilerek risk değerlendirmesinin yapılmasına ve risklerin yönetilmesini sağlar.

ÜCRETSİZ DESTEK ALIN

Acrux Ekibi'nden destek alarak işletmeniz için en doğru yol haritasını çizin!